Комісія з питань науки та ІТ

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про Експертну Комісію


РОЗДІЛ 1
Загальні положення

• 1.1 Експертна Комісія (далі Комісія) створена для виконання завдань, що передбачені цим Положенням та Статутом ГС “Комісії з питань науки та ІТ”.
• 1.2 Згідно Рішення ГС “Комісії з питань науки та ІТ” Комісія входить до складу консультативно-дорадчих органів Національної Асамблеї України (ГС “НАУ”), приймає участь у її спільних засіданнях та допомагає формувати експертні висновки щодо практичного сприяння розвитку підприємництва, зокрема малого та середнього бізнесу, у сферах зв’язку та інформатизації, формування і використання ІТ-технологій, національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, українського сегменту мережі Інтернет, сучасних електронних банківських технологій, електронних комунікацій, електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації, вільного доступу громадян до інформації, забезпечення інформаційної безпеки України, тощо.
• 1.3 Порядок діяльності Комісії визначається цим Положенням.
• 1.4 Комісія діє на громадських засадах. Членами Комісії можуть бути науковці та досвідчені представники (далі - Представники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
• 1.5 Для досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, Комісія може взаємодіяти з іншими громадськими організаціями та платформами.
• 1.6 Положення про Комісію встановлює порядок скликання і проведення засідань Комісії та визначає процедуру діяльності Комісії.
• 1.7 Порядок формування діючого складу Комісії, структура Комісії, порядок поточної діяльності й процесу засідань Комісії, порядок залучення на громадських засадах незалежних експертів та запрошення додаткових (асоційованих) учасників на засідання Комісії визначається Регламентом роботи Комісії. Регламент є внутрішнім робочим документом Комісії. Регламент формується Комісією і затверджується Головою ГС при згоді більшості постійних членів Комісії.
• 1.8 Початковий персональний склад Комісії, як правило формується з числа науковців та досвідчених фахівців у галузі інформаційних технологій, Головою і затверджується Правлінням.
• 1.9 Прийом кожного нового Представника до складу Комісії здійснюється за рекомендацією Голови Комісії та/або діючого члена Комісії.
• 1.10 Членство в Комісії може бути припинено згідно Заяви члена Комісії, або якщо член Комісії самоусунувся від роботи в Комісії, або якщо його діяльність дискредитує Комісію, або йде в розріз з діяльністю Комісії. Рішення про виключення зі складу Комісії приймається кваліфікованою більшістю голосів постійних членів Комісії та фіксується на засіданнях Комісії.
• 1.11 Рішення, що приймаються на засіданнях Комісії, відповідно пропонуються, виходячи з необхідності, до розгляду: Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності.

РОЗДІЛ 2
Засідання Комісії

2.1 Організація роботи Комісії
◦ Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться як правило один раз на 3 місяця. В разі необхідності можуть бути скликані позачергові засідання на вимогу Голови Комісії або більше чим 1/3 складу Комісії.
◦ Плани роботи Комісії складаються Головою Комісії на рік (по квартально) та затверджуються Правлінням.
◦ Право скликання засідань Комісії мають Голова Комісії та його заступники в разі його відсутності або на вимогу 1/3 від її членів.
◦ Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Комісії.
◦ Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні.
◦ У разі відсутності Голови Комісії, його обов'язки виконує її виконавчий директор.
◦ У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Комісії.
◦ Інформація про місце й час проведення засідання Комісії, не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення засідання Комісії, доводиться до відома кожного члена Комісії.
◦ За результатами річної роботи Комісії, Голова Комісії складає звіт, та подає його на чергове засідання Правління.
2.2 Предмет розгляду та формування плану засідань Комісії

◦ Предметом розгляду Комісії з питань, які стосуються науки та ІТ, є:
▪ аналіз нормативно-правових актів;
▪ підготовка проектів правових актів, інших документів спрямованих на поліпшення економічних, соціальних та інших інтересів підприємств та організацій усіх форм власності;
▪ сприяння оперативному вирішенню конкретних конфліктних ситуацій у державних органах, якщо це не суперечить діючому законодавству України та Статуту;
▪ розгляд проектів законодавчих та нормативних актів, які повинні сприяти формуванню в Україні соціально-орієнтовної ефективної економіки, вільного підприємництва й конкуренції, прогресивних технологій та входження України у світові ринки;
▪ розгляд і проведення громадської експертизи державних програм та планів по розвитку підприємств та організацій усіх форм власності в Україні;
▪ вибір методології, основних принципів забезпечення діяльності підприємств та організацій усіх форм власності та їх об'єднань з метою сприяння впровадженню передових технологій, та проведенню економічних реформ в Україні;
▪ вдосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки фахівців усіх категорій та спеціалістів в різних галузях науки і підприємництва.
◦ План засідання Комісії формується за 10 днів до його початку, секретар готує перелік питань, які необхідно розглянути на засіданні, з урахуванням пропозицій Голови Комісії та її членів. Додаткові (позачергові) питання включаються до погодженого плану засідань на вимогу Голови Комісії.
◦ 2.3 Порядок підготовки і процедура проведення засідання Комісії

◦ Проект порядку денного формується Головою Комісії та узгоджується з членами Комісії.
◦ Узгоджений проект разом із матеріалами надсилається членам Комісії не пізніше ніж як за 3 дня до початку проведення засідання.
◦ Засідання Комісії відкриває, веде і закриває Голова Комісії або його виконавчий діректор.
◦ Обговорення питання на засіданні Комісії включає:
▪ доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;
▪ співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
▪ виступи членів Комісії;
▪ внесення членами Комісії пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;
▪ заключне слово доповідачів та співдоповідачів;
▪ уточнення і оголошення головуючим на засідання пропозиції, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.
◦ Рішення, прийняті на засіданні Комісії оформляються протоколами в триденний термін. Ведення протоколу засідань Комісії здійснює секретар Комісії. Протокол засідання Комісії підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання Комісії зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів Комісії, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд; назви і редакції документів, поширених серед членів Комісії для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх, вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення, рекомендації, висновки.
◦ За результатами розгляду питань включених до порядку денного засідання можуть бути підготовлені проекти відповідних доручень.
◦ Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні Комісії, здійснюється Головою Комісії.

РОЗДІЛ 3
Забезпечення діяльності Комісії.

3.1. Юридичне забезпечення діяльності Комісії здійснюють Секретаріат Комісії.
3.2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок членських внесків.
3.3. Ведення діловодства в Комісії забезпечує Секретаріат Комісії.

РОЗДІЛ 4
• Відповідальність.
Голова Комісії несе персональну відповідальність перед Правлінням за всю роботу комісії згідно Статуту.
Додано: 5-04-2017, 01:33
1 135

Схожі публікації


Наверх П О Л О Ж Е Н Н Я » Комісія з питань науки та ІТ